1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Ustanovení uvedená v čl. 2 se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
 6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Záruční doba

 • Záruční doba je stanovena legislativou ČR. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u nabízeného zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.
 • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.
 • Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní výrobce. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ). 
   

  POSTUP REKLAMACE

  • Pokud chce zákazník reklamovat vadu na zboží, zašle je na korespondenční adresu dodavatele (Český výrobce, Pražákova 773/52c, 61900 Brno). Ke zboží musí být přiložen podrobný popis závady, nebo vady výrobku a prokázaný nákup zboží u naší firmy.
  • Je vhodné zasílat zboží v originálním obalu, nebo vyhovujícím přepravním obalu. Dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. 
    

  VYŘÍZENÍ REKLAMACE

  • Při přijetí reklamace vystaví prodejce Protokol o přijetí k reklamaci se všemi náležitostmi a neprodleně, nejpozději však do tří dnů rozhodne o způsobu vyřízení reklamace.
  • Celková doba reklamačního řízení nesmí přesáhnout dobu 30 kalendářních dnů, není-li stanovena delší doba se souhlasem zákazníka.
  • Ihned po vyřízení reklamace prodejcem bude zákazník informován o způsobu jejího vyřízení.
  • Při ukončení reklamace vystaví prodejce zákazníkovi Reklamační protokol se všemi náležitostmi.
  • Pokud není zákazník spokojen se způsobem vyřízení reklamace, může se obrátit na Českou obchodní inspekci.